សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបំភ្លឺរបស់ លោក អ៊ុយ​ រម្យនា ទីប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងកម្មវិធីជាតិប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិន​ប្រក្រតីមួួយ​ចំនួនក្នុង​​​ការអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ច
 Untitled Document