សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ៤២ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤
 Untitled Document