ប្រកាសស្ដីពី ការដាក់ឲ្យអនុវត្តសាកល្បងនូវការដាក់ពាក្យស្នើសុំ វិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញតាម ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
 Untitled Document