ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការដេញថ្លៃ និងបើកថវិកាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ ឃុំ សង្កាត់ ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម
Untitled Document