ពិធីចុះអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នា (MOU) រវាង អ.ប.ព. និងគណៈកម្មាធិការបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
Untitled Document