ពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៅបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា
 Untitled Document