សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួន កើតឡើងតាមមន្ទីរនានាក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 Untitled Document