វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលសម្រាប់ការអប់រំស្តីពី ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងកម្មវិធីសិក្សា ចំណេះទូទៅមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ(ថ្នាក់ទី១០ ទី១១ និងទី១២)
 Untitled Document