ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០
នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០ ចូលរួមជាវាគ្មិន លើ ប្រធានបទ “ការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ” រៀបចំដោយអ.ប.ព.ដោយមានការសហការ ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញ។
• ការផ្សព្វផ្សាយនេះមានគោលបំណងឱ្យថ្នាក់ដឹកនាំ មន្រ្តីរាជការនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញ និងបណ្តា មន្ទីរជំនាញជំវិញសាលារាជធានីយល់ដឹងពីខ្លឹមសារ ៖
- ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ អំពីកម្រិតទោសទណ្ឌ ដែលមានចែងក្នុងជំពូកទី៦
- ការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលដែលមានចែងក្នុងមាត្រា១៧ ១៨ ១៩ និង២០ និង
- សហការអនុវត្តគម្រោង “វិថីសស្អាត” នៅមហាវិថីព្រះមុនីវង្ស។
• សមាសភាពមន្រ្តីចូលរួមចំនួន២៩៨ នាក់ (វាគ្មិន ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រធានអង្គភាព ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ)។
 Untitled Document