លទ្ធផលនៃសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី៖ “កម្មាភិបាលផ្នែកអធិការកិច្ច និងត្រួតពិនិត្យវិន័យរបស់ប្រទេសចិន” ថ្ងៃទី ២ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣
 Untitled Document