សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ៣៧ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព) (ថ្ងៃពុធ ទី ២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤)
 Untitled Document