កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ នៃកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារលើកទី១៩ និងសន្និសីទ ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ប្រចាំតំបន់លើកទី ៨
 Untitled Document