ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការផ្តល់សេវានៅ រដ្ឋាបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃ
 Untitled Document