អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ សូមជម្រាបជូនព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ទការកិបកេងប្រាក់ ចំនួន ១.២៥៥.០០០.០០០ រៀល របស់លោកស្រី សុក រ៉ាន្នី នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ខេត្តតាកែវ
 Untitled Document