សេចក្ដីជូនដំណឹងដល់សាធារណជនដែលមាន បំណងចង់ប្ដឹងមកអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
Untitled Document