ទស្សនកិច្ចត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនូវការអនុវត្តអនុសញ្ញា អ.ស.ប ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (UNCAC Implementing Review) នៅប្រទេសម៉ាល់តា ។ ប្រទេសម៉ាល់តា ថ្ងៃទី១០-១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣
 Untitled Document