សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីពាក្យប្ដឹងរបស់និវត្តជន អតីតគ្រូបង្រៀងជាច្រើនរូប នៅស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម ពាក់ព័ន្ធ នឹងការមិនបើកប្រាក់សោធននិវត្តន៍
 Untitled Document