សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការ ចូលបម្រើការងារនៅក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
 Untitled Document