គណៈប្រតិភូអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នឹងអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ ស៊ីផេក SEA-PAC នៅរដ្ឋធានី វៀងច័ន្ទ
 Untitled Document