សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបែងចែកក្រុមសិក្សាជូនសិក្ខាកាមដែលបានចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាល “ច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ» ឥតបង់ថ្លៃ សិក្សាផ្ទាល់នៅ អ.ប.ព. សម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ (ក្រុមទី១) និងថ្ងៃអាទិត្យ ទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ (ក្រុមទី២)។
 Untitled Document