សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល “ច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងលិខិតបទដ្ឋាន គតិយុត្តពាក់ព័ន្ធការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ» ដោយឥតបង់ថ្លៃ សម្រាប់បេក្ខជនត្រៀមប្រឡងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃ អ.ប.ព. ឆ្នាំ២០២៣ ។
សូមបញ្ជាក់៖ បេក្ខជនដែលមានបំណងចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ សូមធ្វើការស្កេន QR code ដែលបានភ្ជាប់ជូនក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោមនេះ ។
 Untitled Document