ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន IAACA លើកទី ៤ ចេញផ្សាយដោយលេខាធិការដ្ឋាននៃសមាគមអន្តរជាតិនៃអាជ្ញាធរប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (IAACA) ។ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន IAACA លើកទី ៤ នេះរួមមាន៖ ១. បច្ចុប្បន្នភាពនៃការសម្របសម្រួលប្រចាំតំបន់ ២. ព័ត៌មានអំពីសមាជិក | ព័ត៌មាន និងអត្ថបទផ្សេងៗ ៣. ធនធានរបស់ IAACA ៤. ចូលរួមជាមួយ IAACA ក្នុងពេលឥលូវ ។ លោកអ្នកអាចចូលអានដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម ដោយចូលទៅកាន់ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន តាមរយៈតំណនេះ ៖ https://www.iaaca.net/newsletter-issue-4
 Untitled Document