សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំលើកទី៣៣ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) នាថ្ងៃចន្ទ ទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣
 Untitled Document