ដំំណឹងមរណៈភាពឧបាសិកា សាន សាកាន (ហៅ ខុម ) ដែលត្រូវជាម្តាយក្មេករបស់ ឯកឧត្តម តុប សំ ប្រធាន ក.ជ.ប.ព
 Untitled Document