សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ៣២ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ(ក.ជ.ប.ព.) (ថ្ងៃសុក្រ ទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣)
 Untitled Document