សេចក្ដីជូនដំណឹង កិច្ចប្រជុំលើកទី ៣១ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) ថ្ងៃពុធ ទី ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣
 Untitled Document