លទ្ធផលនៃសិក្ខាសាលាអន្ដរជាតិចូលរួមដោយគណៈប្រតិភូ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយពីថ្ងៃទី ២២-២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ នៅប្រទេសចិន
 Untitled Document