សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសង្កាត់ ផ្សារដេប៉ូ២
 Untitled Document