លិខិតព្រមានដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ ធម្មិកោ (លេខាធិការផ្ទាល់ មានឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រី)
Untitled Document