គណៈប្រតិភូអង្គភាព​ប្រឆាំងអំពើពុក​រលួយនឹងចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី១០ នៃសន្និបាតភាគីបណ្ឌិត្យសភាប្រឆាំងអំពើពុករលួយអន្តរជាតិ (IACA) នៅថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ តាមរយៈសន្និសីទវីដេអូ
 Untitled Document