ពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៅមណ្ឌលសិក្សាបច្ចេកទេសធនាគារ
 Untitled Document