ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការពិន័យជាប្រាក់ ដែលស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ច​របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
 Untitled Document