សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពីកាលើកពេល នៃដំណើរការប្រឡងជ្រើសរើសក្រប​ខណ្ឌមន្ត្រីរាជកាស៊ីវិល នៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (អ.ប.ព.) សម័យប្រឡង ១២-១៣ មិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ (RUPP) ទៅថ្ងៃក្រោយវិញ។
 Untitled Document