ដីកា លេខ ០៣៩/២០ ដ.ក.ចអព.អណ៣ របស់រដ្ឋបាលខណ្ឌច្បារអំពៅ ស្ដីពីការលើកលែងការបង់តម្លៃសេវាលើការបញ្ជាក់ វិញ្ញាបនបត្របណ្ដោះអាសន្ន មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ វិញ្ញាបនបត្របណ្ដោះអាសន្នមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ និងវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាថ្នាក់ទី១២ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០
 Untitled Document