សូមគោរពជូន​ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិត​សភាចារ្យ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 Untitled Document