ប្រកាសអន្ដរក្រសួង ស្ដីពីអត្រាសួយសារ​លើតម្លៃផលិតផលរ៉ែ និងនីតិវិធីនៃការ​បង់ថ្លៃសួយសារ។
 Untitled Document