សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន អង្គភាពប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ ក្រសួងយុត្តិធម៌ ក្រសួងមហាផ្ទៃ អង្គភាពស៊ើប​ការហិរិញ្ញវត្ថុកម្ពុជា មន្រ្ដីអនុវត្តច្បាប់ តុលាការទាំង៣ថ្នាក់ និងក្រសួង-ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ សរុបចំនួន ១៩ បានសហការគ្នាពង្រឹង​សមត្ថភាពលើការងារគ្រប់គ្រង ចាត់ចែង និងរឹបអូសផលនៃបទល្មើស
 Untitled Document