នាយទាហានមួយ​រូបបើក​ប្រាក់​ខែ២កន្លែង ត្រូវបានលុប​ឈ្មោះ១កន្លែងចេញ
 Untitled Document