ប្រកាសស្ដីពី ការកែសម្រួលការប្រគល់សិទ្ធិ និងការទទួល​ខុសត្រូវជូនមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីពិនិត្យ និងសម្រេច​លើការងារចុះបញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តកម្ម
 Untitled Document