លទ្ធផលកិច្ច​ប្រជុំលេខា​ធិការដ្ឋាន​លើកទី១៦ នៃភាគីប្រឆាំងអំពើពុករលួយអាស៊ាន ឬអាស៊ានផេក (ASEAN-PAC) តាមរយៈសន្និសីទវីដេអូ
 Untitled Document