សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី កិច្ចប្រជុំលើកទី១ អាណត្តិទី៣ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិ​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) (ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០)
 Untitled Document