ប្រកាស ស្ដីពីការដាក់ឱ្យ​អនុវត្តប្រព័ន្ធស្នើសុំកូតា លិខិតអនុញ្ញាតនាំចូល នាំចេញសារធាតុបំផ្លាញ​ស្រទាប់អូហ្សូន បរិក្ខារត្រជាក់ និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់​តាមអនឡាញ របស់ក្រសួងបរិស្ថាន
 Untitled Document