សេចក្តីជូនដំណឹង ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ​ដោយក្រសួងសាធារណការ និងដឹងជញ្ជូន
 Untitled Document