គណៈប្រតិភូយុវជនអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ទៅចូលរួមកម្មវិធីបោះជំរំយុវជនអាស៊ានប្រឆាំងអំពើពុក​រលួយ​នៅ​ប្រទេសថៃ
 Untitled Document