សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការតែងតាំងលោក Thomas Stelzer ជនជាតិអូទ្រីស ជាព្រឹទ្ធបុរស នៃបណ្ឌិត្យសភាប្រឆាំង​អំពើពុករលួយអន្ដរជាតិ (IACA) សម្រាប់អាណត្តិការងារថ្មី ពីថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
 Untitled Document