សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងប្រជែង​ជ្រើសរើសក្របខណ្ឌថ្មី​ឱ្យចូលបម្រើការងារ​ក្នុងក្របខណ្ឌ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០។
 Untitled Document