អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ បានបើកសិក្ខាសាលាស្ដីពី "ការផ្សព្វផ្សាយផែនការយុទ្ធ​សាស្រ្តនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកា ឆ្នាំ២០១៨-២០២៥ និងសូចនាករ"
 Untitled Document