“កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារលើកទី២ ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការ​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ​រវាងអាជ្ញាធរអធិការកិច្ចរដ្ឋ និងប្រឆាំងអំពើពុករលួយឡាវ (SIAA) អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកម្ពុជា (ACU) និងគណៈកម្មការជាតិ​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយថៃ (NACC)” ថ្ងៃទី១១~១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីក្រុងប៉ាក់សេ ខេត្តចំប៉ាសាក់ សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវ
 Untitled Document