គណៈប្រតិភូ នៃអង្គភាពប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ (អ.ប.ព.)បានចូលរួម​សិក្ខាសាលាស្ដីពី ប្រសិទ្ធិភាព និងប្រសិទ្ធិផល​ការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ថ្ងៃទី០៨ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ (២០ថ្ងៃ) ទីក្រុងណានឆាង ខេត្តជាំងស៊ី សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
 Untitled Document