សេចក្ដីជូនដំណឹង សេចក្ដីប្រកាសអន្ដរក្រសួង ស្ដីពី ការលើកលែងការបង់​កម្រៃហ្រេ្វកង់ស៍វិទ្យុប្រចាំឆ្នាំ ដល់ស្ថានទូត និងស្ថានតំណាងបរទេសប្រចាំ​នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 Untitled Document